"Καλωσήρθατε στο ελεύθερο blog των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Ένα βήμα ενημέρωσης αλλά και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που αφορούν στην Ορθοπαιδική κοινότητα της χώρας. Απόψεις, ανακοινώσεις, διαφωνίες και συζητήσεις είναι ευπρόσδεκτες και θα αναρτώνται χωρίς λογοκρισία, αρκεί να κινούνται στα πλαίσια της ευπρέπειας."

Περιμένουμε λοιπόν τα posts σας στό

hellenic.orthopaedics@gmail.com

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΟΕΓΝΕ: "Δεν πρόκειται να ζητήσουμε από κανένα προσερχόμενο είτε στα Εξωτερικά Ιατρεία είτε στην εφημερία εισιτήριο και χρήματα."

Την πλήρη αντίθεσή της με τα σχέδια της κυβέρνησης για το ΕΣΥ εξέφραση με απόφασή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΓΝΕ) μετά το διοικητικό συμβούλιο της 20ης Οκτωβρίου.


Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Οι επιπτώσεις του Μνημονίου γίνονται πλέον καταστροφικές για την ελληνι-
κή κοινωνία. Οι άνεργοι έχουν φτάσει το 1 εκατομμύριο, η φτώχεια σφίγγει
το 1/3 του πληθυσμού, οι τιμές των προϊόντων εκτινάσσονται στα ύψη και οι
μισθοί βυθίζονται στα τάρταρα. Η νοσηρότητα έχει αυξηθεί σημαντικά και η
προσέλευση στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας τείνει ραγδαία σε διπλα-
σιασμό.

Πρόκειται για εκρηκτικές κοινωνικές καταστάσεις και οι νοσοκομειακοί για-
τροί ως λειτουργοί της υγείας γίνονται εκ των πραγμάτων αποδέκτες προβ-
λημάτων μιας κοινωνίας που υποφέρει. Δυστυχώς οι δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν είναι μεγάλες, αφού και ο χώρος της υγείας δεν έμεινε αλώβητος
από τις συνέπειες του Μνημονίου. Τα τεράστια κενά σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό μεγαλώνουν και ήδη ο υπουργός Υγείας προετοιμάζει το έ-
δαφος για αναστολή προσλήψεων το επόμενο έτος. Από τις 3500 θέσεις για-
τρών που εκκρεμούν στα Νοσοκομεία της χώρας έχουν πραγματοποιηθεί ε-
λάχιστες, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό είναι τρομακτικά λιγότερο εν σχέση
μ΄ εκείνο που υπηρετούσε πριν 6 χρόνια. Οι ελλείψεις υλικών, το εμπάργκο
των προμηθευτών και η απερίγραπτη κατάσταση στο εφημεριακό προκαλούν
τεράστιες δυσλειτουργίες στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Ο νέος Υπουργός Υγείας άλλοτε προκαλεί με δηλώσεις στη Βουλή περί ευθύ-
νης των μεταναστών για τα χρέη των Νοσοκομείων και ανακοινώνει σχεδιασ-
μούς επέκτασης του εισιτηρίου των 3 ευρώ και στα επείγοντα περιστατικά
και άλλοτε αναλίσκεται σε επικοινωνιακές κορώνες για το διπλογραφικό σύσ-
τημα, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και άλλα διαχειριστικά ζητήματα
που έπρεπε να έχουν επιλυθεί από πολλών ετών.

Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης δε σταματούν ασφαλώς στο αρχικό Μνημόνιο.
Επίκεινται επικαιροποιήσεις και νέα μέτρα με δραστικές επιπτώσεις στο ει-
σόδημα, στην απασχόληση, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα,,
μέτρα τα οποία είναι βέβαιο ότι θα πολτοποιήσουν ολοκληρωτικά την ελλη-
νική κοινωνία αν δεν υπάρξει αντίδραση μεγάλης κλίμακας. Οι νοσοκομεια-
κοί γιατροί οφείλουμε να συμπαραταχθούμε στον αγώνα για απεγκλωβισμό
της χώρας από το Μνημόνιο της οικονομικής κατάρρευσης, της ανεργίας
και της κοινωνικής ερήμωσης. Οι εργαζόμενοι της χώρας δεν χρωστούν και
δεν πρέπει να πληρώσουν για τα χρέη που συσσώρευσε το νεοφιλελεύθερο
μοντέλο του ελληνικού καπιταλισμού, η φορολογική ασυλία του κεφαλαίου,
το πελατειακό και διεφθαρμένο κράτος, η ηγεμονία των αγορών και του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι:

1. Η Κυβέρνηση οδηγεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πλήρη απαξίωση
και παραδίδει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην κερδοσκοπική επι-
χειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Οι νοσοκομειακοί
γιατροί καταλογίζουμε στην παρούσα Κυβέρνηση και σε όσες προηγή-
θηκαν, την απαξίωση και κατεδάφιση των δημόσιων υπηρεσιών υγεί-
ας.
2. Ο νόμος 3868/10 επιταχύνει αυτή την εξέλιξη, υπονομεύοντας τα
προγράμματα εφημεριών των Νοσοκομείων με τη θεσμοθέτηση ενός
άδικου, ανισότιμου και σε πολλές περιπτώσεις πλασματικού συστή-
ματος επιδοματικής αποζημίωσης, αφήνοντας μάλιστα παράθυρα με-
τατροπής των εφημεριών, πράγμα που βρίσκει την ΟΕΝΓΕ κατηγορη-
ματικά αντίθετη. Ταυτόχρονα ο ν. 3868/10 παραπέμπει την αμοιβή
των πρόσθετων εφημεριών που απαιτούνται για την κάλυψη των υ-
ποστελεχωμένων κλινικών και τμημάτων της επαρχίας στα αμφισβη-
τούμενα έσοδα από την «ολοήμερη λειτουργία» των νοσοκομείων,
που δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά επέκταση των σημερινών - ιδι-
ωτικών στην ουσία- απογευματινών ιατρείων που επιβαρύνουν την
τσέπη των πολιτών. Είναι προφανές πλέον ότι πολιτική επιλογή της
κυβέρνησης είναι η οριστική εκποίηση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα όσων τμη-
μάτων δεν κριθούν «αποδοτικά» και «προσοδοφόρα» με βάση τα κρι-
τήρια της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης και του ιδιωτικοοικονομικού
management.
3. Το party των προμηθειών- παρά τις επικοινωνιακές κορόνες του υπο-
υργού Υγείας- συνεχίζεται ανενόχλητα, οι διαγωνισμοί δεν προχωρο-
ύν, οι εξωσυμβατικές παραγγελίες έχουν γίνει μόνιμο καθεστώς και οι
καθημερινές ελλείψεις υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία οδηγούν
στην υποβαθμισμένη και επισφαλή για τους ασθενείς λειτουργία τους.
Η ΟΕΝΓΕ έχει καταθέσει από καιρό τις βασικές αρχές μιας συγκροτη-
μένης πολιτικής για την αντιμετώπιση των χρεών, της σπατάλης και της
διαφθοράς στο ΕΣΥ. Ειδικά για το θέμα του φαρμάκου έχουμε τονίσει
ότι απαιτείται μια σοβαρή παρέμβαση του Δημοσίου με Εθνική Φαρ-
μακοβιομηχανία για την παραγωγή βασικών φαρμάκων και υγειονομι-
κών υλικών, με σύσταση κρατικού φορέα προμήθειας-αποθήκευσης
και διανομής τους, με καθορισμό κριτηρίων ορθολογικής και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένης χρήσης των φαρμάκων και της βιοϊατρικής τεχ-
νολογίας και κυρίως με το οριστικό κόψιμο του «ομφάλιου λώρου»
μεταξύ της ιατρικής εκπαίδευσης και της φαρμακοβιομηχανίας.
4. Τέλος, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι η κυβερνητική πολι-
τική υγείας καθώς και το σύνολο των συνεπειών της πολιτικής του
Μνημονίου της κοινωνικής εξαθλίωσης, θα συναντήσουν πολύ γρήγο-
ρα την δυναμική αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας. Οι νοσοκομεια-
κοί γιατροί θα είμαστε μαχητικά παρόντες στη σύγκρουση που θα α-
κολουθήσει.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Υγείας:

1. Την άμεση κατάργηση νόμου 3868/2010
2. Τη διασφάλιση με επιπλέον χρηματοδότηση της κανονικής αποζη-
μίωσης των προγραμμάτων εφημερίας που χρειάζεται ο πληθυσ-
μός και την κατάρτιση σε συνεργασία με την ΟΕΝΓΕ πλαισίου εφη-
μέρευσης των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ανά υγειονο-
μική ζώνη, που θα ανταποκρίνεται στην κάλυψη επιστημονικά
τεκμηριωμένων αναγκών. Η εφημεριακή λειτουργία αποτελεί το
σκληρό πυρήνα του δημόσιου συστήματος υγείας και τα Νοσοκο-
μεία εφημερεύουν με μοναδικό σκοπό να καλύπτουν τις επείγου-
σες ανάγκες των πολιτών. Απεναντίας, ο νόμος 3868/10 όσο περ-
νάει ο καιρός απορυθμίζει παντελώς εφημεριακά τα Νοσοκομεία
και ΚΥ, ενώ οι Διοικήσεις μετέρχονται κάθε αυταρχικό μέτρο προκε-
ιμένου να συγκαλύψουν την κατάσταση, επιχειρώντας περικοπές ή
μετατροπές εφημεριών, μετακινήσεις γιατρών από και μεταξύ Νο-
σοκομείων και ΚΥ. Απαιτούμε από τις Διοικήσεις όλων των Νοσο-
κομείων να προχωρήσουν άμεσα στον καθορισμό πτέρυγας, στην
οποία θα βρίσκονται τα εφημερεία των γιατρών που εφημερεύουν
και η οποία θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαμο-
νής.
3. Την ανάπτυξη ενός δημόσιου και δωρεάν καθολικού συστήματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οικογενειακούς γιατρούς και
Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, ικανού να προωθήσει την πρόληψη,
την αγωγή υγείας του πληθυσμού και την παρέμβαση στους νοσο-
γόνους παράγοντες του φυσικού, εργασιακού και κοινωνικού περι-
βάλλοντος.
4. Να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη πρόσληψη των 2000 νέων ει-
δικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών που έπρεπε να στελεχώνο-
υν τα Νοσοκομεία ήδη από την 1 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με τον
Νόμο 3754/09 και την αντικατάσταση των 1500 συνταξιοδοτούμε-
νων και αποχωρούντων γιατρών του ΕΣΥ. Να αναθέσει στη Κοινή
Επιτροπή Υπουργείου Υγείας- ΟΕΝΓΕ την καταγραφή όλων των
Τμημάτων που θα παραμείνουν στελεχωμένα με λιγότερους από 4
γιατρούς ΕΣΥ και να σχεδιάσει την πρόσληψη 2500 νέων γιατρών
στα υποστελεχωμένα Τμήματα των Νοσοκομείων της περιφέρειας,
όπως πρόβλεπε η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για την εφαρμογή
του ανώτερου επιτρεπτού ορίου εβδομαδιαίας απασχόλησης, ο
οποίος παραμένει σταθερά ως στόχος του νοσοκομειακού κινήμα-
τος.
5. Να ολοκληρώσει τις προσλήψεις ειδικευομένων, οι οποίες ήδη έπ-
ρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πριν ένα χρόνο και να πάψει τις
βολιδοσκοπήσεις για εισαγωγή εξετάσεων πριν την έναρξη ειδικό-
τητας, θέμα το οποίο βρίσκει ολοσχερώς αντίθετη την ΟΕΝΓΕ.
6. Να προχωρήσει αποφασιστικά στις προσλήψεις του αναγκαίου νο-
σηλευτικού προσωπικού, διότι υπάρχει ορατός ο κίνδυνος μετά και
το τεράστιο κύμα συνταξιοδοτήσεων να ερημώσει τα Νοσοκομεία
της χώρας.
7. Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία αναβαθμίσεων χωρίς να
τίθεται χρονικός ορίζοντας, όπως εξάλλου ο νόμος 3754/09 προβ-
λέπει.
8. Να συγκροτήσει αυτοτελή ΤΕΠ, για την έγκαιρη και αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού. Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι
η πρόσβαση και ο έλεγχος όλων των ασθενών στο δημόσιο σύστη-
μα υγείας πρέπει να γίνεται απολύτως δωρεάν και αντιδρά κατη-
γορηματικά σε οιανδήποτε απόπειρα της κυβέρνησης να επιβάλλει
επέκταση των 3 ευρώ στα επείγοντα. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν
πρόκειται να ζητήσουμε από κανένα προσερχόμενο είτε στα Εξω-
τερικά Ιατρεία είτε στην εφημερία εισιτήριο και χρήματα. Καλού-
με τους πολίτες, που έχουν ήδη πληρώσει μέσω των εισφορών το-
υς το σύστημα υγείας, να αρνούνται κάθε επιπλέον χαράτσι. Οι νο-
σοκομειακοί γιατροί υπακούοντας στον όρκο που έδωσαν καθώς
και στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας δηλώνουν ότι θα εξετάζουν
κάθε άνθρωπο, έλληνα ή ξένο, με μόνο κριτήριο τις ανάγκες περί-
θαλψης, μην αποδεχόμενο τις απόπειρα αποκλεισμού που προσ-
παθεί να επιβάλλει το υπουργείο Υγείας με τις εγκυκλίους που εκ-
δίδει.
9. Να θεσμοθετήσει σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης και μετεκπαίδε-
υσης των γιατρών, απομακρύνοντας οριστικά τις Φαρμακευτικές
Εταιρείες από τον κρίσιμο αυτό τομέα. Να δώσει κίνητρα στους
γιατρούς του ΕΣΥ για την κατάργηση της υπερσυνταγογράφησης
φαρμάκων και τη τήρηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης δεοντο-
λογίας φαρμακευτικής αγωγής.
10. Να πάψει ο εξαναγκασμός των Γενικών Γιατρών σε αντιποίηση ει-
δικότητας, μετακινώντας τους παράνομα στις παθολογικές και χει-
ρουργικές κλινικές νοσοκομείων που έχουν ελλείψεις. Πρόκειται
για επικίνδυνη και απαράδεκτη τακτική που υποβαθμίζει τελειωτι-
κά τις υπηρεσίες και διαλύει τη λειτουργία των ΚΥ. Καλούμε τους
συναδέλφους να καταγγέλλουν στις Ενώσεις τους και την ΟΕΝΓΕ
τέτοιες περιπτώσεις και να μπλοκάρουν με ασφαλιστικά μέτρα τέ-
τοιες διαταγές μετακίνησης.
11. Να πάψει η ανισότιμη εφημεριακά μεταχείριση νοσοκομείων που
βρίσκονται στην ίδια πόλη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της
Λάρισας.
12. Με δεδομένη την κωλυσιεργία του υπουργείου στην περαίωση
των προσλήψεων μόνιμων γιατρών να παρατείνει τη θητεία των
επικουρικών γιατρών για ένα έτος μετά την πρώτη τους ανανέωση,
ώστε να μην καταρρεύσουν ολοκληρωτικά τα Τμήματα και οι Κλινι-
κές.
13. Να λύσει τα μείζονα ασφαλιστικά ζητήματα των νοσοκομειακών
γιατρών και να συζητήσει εκ νέου την ένταξή μας στα ΒΑΕ. Οι νο-
σοκομειακοί γιατροί θεωρούν απαράδεκτη κάθε σκέψη από πλε-
υράς κυβέρνησης να παρατείνει προς τα πάνω τα όρια συνταξιο-
δότησης των γιατρών.
14. Να προχωρήσει άμεσα σε σύμβαση του ΙΚΑ με τα Νοσοκομεία,
ώστε να εξετάζονται δωρεάν οι ασφαλισμένοι του μεγαλύτερου
ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας.
15. Να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό των Εργαστηρίων των Νοσοκομεί-
ων με τη σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία αιχμής
16. Να παρέχει άμεσα κάλυψη των καρκινοπαθών με τα απαραίτητα
σκευάσματα παρεντερικής διατροφής και την κατ΄ οίκον νοσηλείας
τους. Το αίσχος με την αντιμετώπιση εκ μέρους του ΙΚΑ των διαβη-
τικών που κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό είναι ενδεικτικό γεγονός
για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από τους κυ-
βερνητικούς μάγους του νεοφιλελευθερισμού.
17. Να δώσει πραγματικά κίνητρα για τη στελέχωση των άγονων και
προβληματικών περιοχών
18. Να καλέσει την κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευθεί τα χρέη
που έχουν εγγράψει τα Νοσοκομεία προς τους προμηθευτές από 1-
1-10 έως σήμερα, πολλά εκ των οποίων έχουν προκύψει με διαδι-
κασίες που κινούνται στο όριο ή και εκτός της νομιμότητας και δι-
αφάνειας.
19. Να εγκαταλείψει τους σχεδιασμούς για νέο μισθολόγιο, το οποίο
θα περικόψει έτι περεταίρω τους μισθούς με πρόσχημα των εξορ-
θολογισμό των επιδομάτων και να πάψει να συγκαταλέγει τις εφη-
μερίες των γιατρών στα επιδόματα.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφασίζει :

1. Να ανακηρύξει την εβδομάδα 22-28 Νοεμβρίου ως εβδομάδα δωρεάν
πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ με σκοπό να υπερασπιστο-
ύμε την ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση όλων των ανθρώπων στα Δημόσια Νοσο-
κομεία, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τα νομιμοποιητικά έγρα-
φα που διαθέτουν. Για τους νοσοκομειακούς γιατρούς δεν υπάρχουν
λαθραίοι άνθρωποι και δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί το δημόσιο
σύστημα υγείας βορά στους ρατσιστές και τα αρπακτικά. (Στη συνέχεια
της απόφασης περιγράφονται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες που θα α-
ναληφθούν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας).
2. Την οργάνωση συντονισμένων και δυναμικών κινητοποιήσεων σε όλη
τη χώρα εάν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων και των ΥΠΕ πραγματο-
ποιούν αυθαίρετες περικοπές ή μετατροπές εφημεριών
3. Εάν η αποζημίωση των εφημεριών Σεπτεμβρίου καθώς και όλων των
ανεξόφλητων οφειλών από εφημερίες δεν καταβληθεί μέχρι τέλους
Οκτωβρίου, τότε η ΟΕΝΓΕ καλεί τις Ενώσεις Γιατρών να προχωρήσουν
από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου σε κινητοποιήσεις τη μορφή των ο-
ποίων θα αποφασίζουν οι ίδιες σε Γενικές Συνελεύσεις που θα προη-
γηθούν, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης την
κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει Αυτοδιοικητικών Εκλογών και
του «Καλλικράτη», με στόχο τη συστράτευση των τοπικών κοινωνιών
στον αγώνα κατά της «ανθυγιεινής» κυβερνητικής πολιτικής απαξίω-
σης του ΕΣΥ και στη διεκδίκηση ολοκληρωμένου Δημόσιου Δωρεάν
και Ποιοτικού Συστήματος Υγείας.
5. Τη διοργάνωση ανοικτής σύσκεψης με συμμετοχή πρωτοβάθμιων
σωματείων και Ομοσπονδιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με
θέμα τον αγώνα για την ανατροπή του Μνημονίου και των μέτρων κυ-
βέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ
6. Τη συμμετοχή της ΟΕΝΓΕ σε τυχόν κινητοποίηση που θα προκηρύξουν
Ομοσπονδίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα κατά την κατάθεση
του προϋπολογισμού στη Βουλή.
7. Να καλέσει τους πολίτες με αφίσα που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες
στα Νοσοκομεία να μη δίνουν φακελάκι στους νοσοκομειακούς για-
τρούς και να στηρίξουν την προσπάθεια της ΟΕΝΓΕ για πάταξη της μί-
ζας και της διαφθοράς στο ΕΣΥ.
8. Να παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη σε όλους τους
συναδέλφους που εξετάζουν δωρεάν τους ασθενείς, χωρίς να ζητούν
έγγραφα, παράβολα και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Δράσεις για την εβδομάδα Δωρεάν πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες
του ΕΣΥ


1. Κεντρική Συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ λίγες ημέρες πριν την έναρξη
της, όπου θα αναλύεται διεξοδικά όλη η δραματική επιδείνωση της
κατάστασης στην Υγεία και τη Δημόσια Περίθαλψη.
2. Αφίσα της ΟΕΝΓΕ στην οποία θα δηλώνεται καθαρά η αντίθεση στην
οποιαδήποτε πληρωμή ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία, Κ.Υ και
οποιαδήποτε άλλης δομή του ΕΣΥ.
3. Σε διάφορα νοσοκομεία θα γίνουν καταλήψεις στα κτίρια διοίκησης
και στα γραφεία κίνησης όλη αυτή τη βδομάδα για την διασφάλιση
στην πράξη του δικαιώματος της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης.
4. Κάλεσμα σε σύσκεψη α) κεντρικά από την ΟΕΝΓΕ ομοσπονδιών και
πρωτοβάθμιων σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και β) τοπι-
κά από τις ενώσεις Νοσοκομειακών γιατρών σε άλλα πρωτοβάθμια
σωματεία και πρωτοβουλία εργαζομένων, ανέργων, συλλόγων ασθε-
νών κλπ για την από κοινού εκτέλεση των καταλήψεων στους εισπρακ-
τικούς χώρους (γραφεία κίνησης και κτίρια διοίκησης και διοργάνωση
απογευματινής πορείας και πικετοφορίας ή συναυλιών μία μέρα μέσα
στη βδομάδα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου